Jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 hebben het Rijk, de Provincie en zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp en onderdelen van AWBZ-zorg overgedragen aan de gemeenten. De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk vormen samen de regio Hart van Brabant. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp georganiseerd. Pontifix Psychologie heeft een overeenkomst voor vergoede jeugdzorg met deze gemeenten. Hiervoor is een verwijzing noodzakelijk van huisarts of jeugdarts en toestemming van beide ouders (met gezag) voor kinderen tot 16 jaar. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Psychotherapie

Psychotherapie is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is deskundig op het gebied van de eigen belevingen, ervaringen en wensen. Samenwerking en uitwisseling hierover zijn wezenlijk in het psychotherapieproces. Na de intakegesprekken stelt de behandelaar, in samenspraak met de cliënt, een behandelovereenkomst en behandelplan op. Dit vormt de leidraad voor de behandeling. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en gericht op het geven van inzicht. Afname van de klachten en waar nodig verandering van oude patronen is het doel. Bewustwording van eigen denken, voelen en handelen is daarbij belangrijk. Tegelijkertijd is er aandacht voor het optimaliseren van de interactie met anderen.

Neuropsychologie

De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen. Bij sommige problemen in het dagelijks leven kan het zijn dat de oorsprong een neuropsychologisch probleem omvat. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van cognitieve klachten, zoals problemen met de aandacht en concentratie, het geheugen, plannen en organiseren. Om hier meer zicht op te krijgen kan neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd worden. Hieruit kan blijken of er aanwijzingen zijn voor een hersenbeschadiging of storing in de hersenen die problemen in het dagelijks leven veroorzaken. Vervolgens kan er aan de hand van de resultaten advies worden gegeven hoe omgegaan kan worden met de ervaren klachten.

Privacy statement

Pontifix Psychologie hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Pontifix Psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiële) patiënten van wie Pontifix Psychologie persoonsgegevens verwerkt.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Pontifix Psychologie verwerkt persoonsgegevens die:
  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan Pontifix Psychologie heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Doeleinden verwerking
  Pontifix Psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;
 4. Rechtsgrond
  Pontifix Psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het leveren van benchmark metingen aan SBG;
 5. Verwerkers
  Pontifix Psychologie heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van Pontifix Psychologie persoonsgegevens verwerken. Pontifix Psychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Pontifix Psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Pontifix Psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Pontifix Psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Pontifix Psychologie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 8. Bewaren van gegevens
  Pontifix Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Pontifix Psychologie hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 9. Wijzigingen privacystatement
  Pontifix Psychologie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Pontifix Psychologie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht uw behandelaar binnen Pontifix Psychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Pontifix Psychologie.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Pontifix Psychologie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Pontifix Psychologie. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachtenprocedure

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Dan kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of P3NL.

Kwaliteit

Wij voldoen aan de verplichting om per 1 januari 2017 ons kwaliteitsstatuut voor de GGZ openbaar te maken. Dit statuut is beschikbaar en inzichtelijk in onze praktijk. Zie voor meer informatie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl