Voor wie

Pontifix Psychologie is er voor cliënten van alle leeftijden; kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Wij werken zowel binnen de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ en bieden u hulp passend bij uw problemen.

Ons specialisme is de klinische neuropsychologie en wij bieden onderzoek, advies en behandeling bij neuropsychologische problemen.

Bij Pontifix Psychologie kunt u onder andere terecht voor onderzoek en/of behandeling bij:

 • Leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie)
 • Aandacht- en concentratieproblemen (AD(H)D)
 • Gedragsproblemen
 • Autismespectrumproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Niet-verbale leerstoornis (NLD)
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Dyspraxie en apraxie
 • Epilepsie
 • Geheugenproblemen
 • Dementering, Alzheimer
 • Aangeboren en niet aangeboren hersenletsel
 • Whiplash trauma
 • Spraak- en taalproblemen
 • Dysfasie en afasie
 • Agnosie
 • Expertiseonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • School- en beroepskeuze
 • Angstklachten (ook dwang en klachten als gevolg van traumatische gebeurtenissen)
 • Stemmingsklachten
 • Somatische klachten
 • Identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblematiek
 • Partnerrelatieproblematiek

Behandelmogelijkheden

 • EMDR; deze techniek kan worden geboden aan kinderen en volwassenen en wordt in het bijzonder aangeboden wanneer sprake is van posttraumatische stressklachten, maar kan ook voor andere klachten worden ingezet.
 • Cognitieve therapie, cognitieve gedragstherapie; een combinatie van gedragstherapie en het veranderen van disfunctionele gedachtenpatronen die uw problemen in stand houden.
 • Partnerrelatietherapie middels Emotionally Foccused Therapy (EFT).
 • Aandachtsgerichte cognitieve therapie (MBCT).
 • Schematherapie.
 • Oplossingsgerichte therapie.
 • Clientgerichte therapie.
 • Braingame Brian; een werkgeheugentraining voor kinderen van 8-12.
 • Blended care/e-health; naast het inzetten van individuele gesprekken kan ook gebruik worden gemaakt van ondersteuning via online interventies zoals online inzage in het eigen dossier, het stellen van vragen via ons online clientportaal, het inzetten van vragenlijsten via het online clientportaal etcetera.

Indien gewenst en mogelijk zal uw naaste omgeving ook betrokken worden in de behandeling. De behandeling wordt altijd aangepast aan de hulpvraag en de cliënt zodat u zo passend mogelijk wordt geholpen.

Binnen Pontifix Psychologie wordt bij uw behandeling gewerkt met wetenschappelijk getoetste zorgstandaarden en modules die door en voor de beroepsgroep zijn ontwikkeld en continu worden verbeterd. Samen met uw behandelaar bepaalt u hoe uw behandeling wordt vormgegeven. Het is fijn als u weet welke mogelijkheden er zijn. En wat in de geestelijke gezondheidszorg wordt gezien als goede zorg. Daarom zijn er kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Voorbeelden zijn de zorgstandaard voor angstklachten, stemmingsklachten, burnout en overspanning. Ook geven ze informatie over hoe u omgaat met uw omgeving of hoe u (weer) aan het werk kunt gaan. Ze zijn gemaakt door patiënten en hun naasten en professionals. Het kan prettig zijn om u te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn. Zo kunt u gemakkelijker samen met uw behandelaar beslissen. De informatie uit de standaarden is speciaal voor patiënten en naasten beschikbaar gemaakt op www.thuisarts.nl. Ook is er bruikbare informatie te vinden op de website nedkad.nl Voor u als client is hier bruikbare informatie over te vinden op de websites www.thuisarts.nl en nedkad.nl.

Neuropsychologisch onderzoek

Als er vragen zijn over het cognitief functioneren, mogelijke ontwikkelingsproblemen, leerproblemen of mogelijke neuropsychologische problemen kan een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek worden afgenomen. Het neuropsychologisch onderzoek is een breed onderzoek waarin globaal alle hersenfuncties in kaart worden gebracht; er wordt een capaciteitenprofiel gevormd van de relatief sterkere en zwakkere cognitieve vaardigheden. Binnen dit onderzoek wordt de ruimte gecreëerd om een onderliggende stoornis naar voren te laten komen. De ervaring leert ons dat niet altijd de vermoede stoornis ten grondslag ligt aan bepaalde problematiek, maar er ook iets heel anders aan de hand kan zijn.

Van de resultaten en bevindingen wordt schriftelijke verslaglegging gedaan en na het onderzoek vindt een nabespreking plaats, waarin de resultaten en bevindingen uitvoerig worden besproken met betrokkenen en eventuele andere belanghebbenden (bijvoorbeeld andere behandelaars of scholen).

Pontifix Psychologie biedt geen behandelingen aan:

 • cliënten met verslavingsproblemen,
 • cliënten met eetstoornissen
 • cliënten die 24 uurs zorg nodig hebben.

Hebt u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zo nodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Clienttevredenheid

Bij Pontifix Psychologie wordt na afloop van iedere behandeling een clienttevredenheidsonderzoek ingezet. Daarom wordt na afloop van een behandeltraject, elke cliënt gevraagd een cliënttevredenheid vragenlijst (CQI) in te vullen. Daaruit wordt het gemiddelde rapportcijfer van alle behandelingen over de laatste twaalf maanden berekend.

Daaruit wordt ook de Net Promotor Score (NPS) over de laatste twaalf maanden berekend. De NPS peilt in hoeverre u de praktijk bij anderen (vrienden, collega’s, familie, etc.) zou aanbevelen. De NPS score kan variëren tussen de -100% en de +100%. Een NPS die boven de nul uitkomt wordt als goed gezien, een score boven de 50% als excellent.

We zijn altijd op zoek naar verbeteringen om het maximale resultaat voor u uit de behandeling te halen. We proberen onszelf daarom altijd te verbeteren in onze behandelmogelijkheden (bijvoorbeeld e-health), het betrekken van naasten bij de behandeling en informatie over zelfhulpprogramma’s en patiëntenverenigingen.

Het is daarnaast mogelijk om op de site www.zorgkaartnederland.nl uw ervaring te delen over onze geboden zorg.

Samenwerking

Het grootste deel van onze clienten wordt verwezen naar via de huisarts of andere zorgspecialisten. We vinden het belangrijk om duidelijk en open te communiceren met hen en goed contact te onderhouden. De (huis)arts kan informatie geven die de hulpverlening ten goede komt, omdat hij vaak al een lange geschiedenis met de verwezen cliënt heeft en een overzicht over eventuele eerder hulpbiedingen en bevindingen. Onze praktijk bevindt zich in een gezondheidscentrum waardoor we effectief kunnen overleggen met verschillende zorgdisciplines en regelmatig overleg hebben (met huisartsen, POH-GGZ, specialistische GGZ aanbieders en andere medische hulpverlening).